Skip to main content
Vietnamese

和你一起度过你生命中的金融时刻.

Chúng tôi là Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng, 黄金城集团的一个机构决心确保银行, 房屋贷款和其他金融机构公平对待.


On this page:


Sẽ sớm có thêm các nguồn tài nguyên bằng tiếng Việt.

Các chủ đề về tiền bạc và thuật ngữ chính

以金钱为主题,寻找常见财务问题的答案. 学习基本知识,掌握主要术语,并在遇到问题时采取行动。.

HƯỚNG DẪN

Quý vị muốn vay nợ mua xe? Tìm hiểu về những câu hỏi nên đặt ra và cách chuẩn bị.

Hướng dẫn bằng âm thanh về tiền vay nợ mua xe


THUẬT NGỮ CHÍNH

掌握与越南债务购车相关的主要术语.

Khám phá các thuật ngữ chính

HƯỚNG DẪN

选择和使用银行账户或银联账户, quý vị cần biết biết các lựa chọn của mình.

Danh sách kiểm tra để mở tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng


THUẬT NGỮ CHÍNH

掌握越南语银行账户的主要术语.

Khám phá các thuật ngữ chính

THUẬT NGỮ CHÍNH

Cho dù sắp chọn xin thẻ mới hay đang quản lý thẻ hiện có, 你应该了解信用卡的主要术语.

Khám phá các thuật ngữ chính

HƯỚNG DẪN

Bản báo cáo điểm và lịch sử dùng tín dụng, 就像你的信用评分影响你的财务一样. 黄金城集团的材料可以帮助你更好地理解这些内容, 随着时间的推移,学习如何纠正和改善你的信用记录.


THUẬT NGỮ CHÍNH

掌握评分报告的关键术语和信用记录, cũng như điểm tín dụng bằng tiếng Việt.

Khám phá các thuật ngữ chính

THUẬT NGỮ CHÍNH

Vấn đề thu nợ có thể là thách thức, nhưng quý vị có quyền. 掌握越南收债的主要术语.

Khám phá các thuật ngữ chính

THUẬT NGỮ CHÍNH

Thật khổ sở khi mất tiền hoặc tài sản vì hành vi lừa đảo. Bằng cách nắm được các thuật ngữ chính bằng tiếng Việt, quý vị có thể ngăn chặn, nhận biết và báo cáo các hành vi lừa đảo.

Khám phá các thuật ngữ chính

NHỮNG GÌ CẦN LÀM NẾU QUÝ VỊ CHO RẰNG MÌNH ĐÃ BỊ LỪA

如果你认为自己是欺诈行为的受害者,你应该立即采取一些重要步骤。.

 1. 联系当地警方或警长办公室,报告欺诈行为。.
 2. Liên lạc với luật sư trưởng của tiểu bang. Truy cập trang web của 全国总检察长协会 了解每个州的首席律师的黄金城集团.
 3. 如果受害者是老年人或残疾人,请联系老年人保护部门。 & khuyết tật bị ngược đãi tại địa phương của quý vị. 你可以通过使用 Eldercare Locator (Định Vị Eldercare) trực tuyến hoặc gọi đến số (800) 677-1116.
 4. 如果你或你在乎的人是欺诈或金融剥削的受害者,, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại tới Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission).


由于所有的欺诈行为都是不同的,你可能需要联系一些当地的机构。, 州和其他州取决于他们的情况。. 看一下别人的理财指南,了解更多关于欺诈和金融剥削的信息.HƯỚNG DẪN

无论你是在考虑买房,还是在支付抵押贷款方面遇到困难,, chúng tôi có các tài liệu hỗ trợ quý vị từng bước.


THUẬT NGỮ CHÍNH

掌握越南抵押贷款的主要术语.

Khám phá các thuật ngữ chính

如果你把钱寄到另一个国家,你通常会受到联邦政府的保护。.

了解你能期待什么,以及你拥有什么权利


Gửi khiếu nại về sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính

Mỗi tuần, chúng tôi gửi hơn 10,向公司投诉1000件产品和金融服务. 如果其他机构能够提供更好的支持,黄金城集团将发送他们并通知您。. Hầu hết các công ty phản hồi trong vòng 15 ngày.

Cách gửi khiếu nại

 • Trực tuyến (bằng tiếng Anh)
 • Hoặc qua điện thoại theo số (855) 411-2372 để được trợ giúp bằng tiếng Việt , và 180 ngôn ngữ khác. Cuộc gọi thường được trả lời trong vòng chưa đầy 1 phút. 黄金城集团会把你的投诉翻译成英文,然后寄回公司。. Các công ty thường trả lời bằng tiếng Anh, 但是你可以打电话给黄金城集团得到翻译的回复.

Tìm câu trả lời trước khi bắt đầu khiếu nại

Chúng tôi hiện đang chấp nhận khiếu nại về:

 • Tài khoản ngân phiếu hoặc tiết kiệm
 • Thẻ tín dụng
 • Dịch vụ sửa chữa tín dụng
 • 信用评分报告和历史记录,以及其他个人消费报告
 • Thu hồi nợ
 • Xử lý nợ
 • Dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tiền và tiền ảo
 • Khoản vay thế chấp
 • Khoản vay ngắn hạn
 • 个人贷款,如分期付款和抵押贷款
 • Thẻ trả trước
 • Khoản vay sinh viên
 • Khoản vay mua xe hoặc cho thuê xe

如果你没有看到你想要投诉的产品或服务, hãy vào trang web usa.gov để tìm những nơi khác nhằm gửi khiếu nại. 包括如何向电话公司投诉, 互联网和有线电视以及销售其他产品和服务的公司, v.v.

Nếu cho rằng mình là nạn nhân của hành vi lừa đảo, quý vị nên thực hiện ngay một số bước quan trọng.

Quý vị đã thử liên lạc với công ty chưa? 公司通常会回答你的个人问题,更具体地说,回答他们提供的产品和服务。.

Hoặc quý vị có thể tìm câu trả lời 消费者最常见的财务问题.

Trước khi gọi, hãy viết ra những gì đã xảy ra:

 • 包括你和公司的重要联系日期、金额和内容
 • Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc của công ty. Nếu chúng tôi không thể gửi khiếu nại đến công ty đó, chúng tôi sẽ cho quý vị biết quý vị có thể làm gì tiếp theo.

Qua điện thoại, quý vị sẽ cần:

 • 用他的名字,电子邮件地址和电话号码建立一个账户
 • 选择你投诉的产品和问题
 • 请告诉黄金城集团你是否尝试过用公司的解决方案来解决这个问题。
 • 请告诉黄金城集团你是否试图解决公司的问题。
 • Xác định công ty quý vị đang khiếu nại
 • Cung cấp địa chỉ của quý vị
 • 确认您提供的信息是真实的,并理解CFPB不能担任律师。, tòa án hoặc cố vấn tài chính của quý vị.


你也可以选择——但不是强制性的——提供你的账户和人口信息。.

 • 黄金城集团将与公司分享您的投诉,以便公司能够考虑您所描述的问题并作出回应。.
 • 如果黄金城集团不能将您的投诉发送到公司进行回复, 黄金城集团将向另一个联邦机构提出申诉,并通知你。.
 • Tuân theo luật hiện hành, 黄金城集团与一些州和联邦机构分享了您的投诉,以满足以下条件:
  • giám sát các công ty,
  • thực thi hoạt động, và
  • 对消费金融产品和服务的市场监督.
 • 黄金城集团在消费者投诉数据库中公布了投诉数据(不包括您的直接身份信息).

您的投诉将采取一些步骤,以获得您的反馈,并帮助黄金城集团识别市场问题。.

1. KHIẾU NẠI ĐÃ GỬI

你可以向黄金城集团投诉,也可以向其他政府机构投诉。. 您将通过电子邮件收到最新的信息,并检查您的投诉状态。.

2. LỘ TRÌNH

黄金城集团会把你的投诉直接寄给公司,让公司考虑你的投诉。. 如果黄金城集团看到其他政府机构能够提供更好的支持, 黄金城集团会把你的投诉寄给他们,然后通知你。.

3. PHẢN HỒI CỦA CÔNG TY

如有必要,黄金城集团将与您联系,并回答您投诉中的任何问题。. Các công ty thường trả lời trong 15 ngày. Trong một số trường hợp, 公司会让你知道他们已经做出了回应,并在60天内做出了最后的回应。.

4. CÔNG BỐ KHIẾU NẠI

黄金城集团黄金城集团的公开消费者投诉数据库中公布了您的投诉信息。. Nếu quý vị đồng ý, 黄金城集团还发布了你对发生的事情的描述, sau khi thực hiện các bước gỡ thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu khiếu nại.

5. ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chúng tôi sẽ cho quý vị biết khi công ty trả lời. 你可以回顾一下公司的答案,你有60天的时间对这个答案发表评论。.

如果你认为自己是欺诈行为的受害者,你应该立即采取一些重要步骤。.

 1. 联系当地警方或警长办公室,报告欺诈行为。.
 2. Liên lạc với luật sư trưởng luật sư trưởng tiểu bang. Truy cập trang web của 全国总检察长协会 了解每个州的首席律师的黄金城集团.
 3. 如果受害者是老年人或残疾人,请联系老年人保护部门。 & khuyết tật bị ngược đãi tại địa phương của quý vị. 你可以通过使用 Eldercare Locator (Định Vị Eldercare) trực tuyến hoặc gọi đến số (800) 677-1116.
 4. 如果你或你在乎的人是欺诈或金融剥削的受害者,, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại tới Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission).

由于所有的欺诈行为都是不同的,你可能需要联系一些当地的机构。, 州和其他州取决于他们的情况。. 看一下别人的理财指南,了解更多关于欺诈和金融剥削的信息.

Người tiêu dùng Chứng thực

这里有一些故事,关于像你这样的人是如何在投诉过程中得到CFPB的帮助的。. Nhờ có quý vị lên tiếng, 黄金城集团有关于你作为消费者所面临问题的重要细节。.

“我甚至不能告诉你我为自己的处境哭了多少次。. 我联系了CFPB,因为我真的需要另一个人站在我这边。. 我不能用这个贷款给学生的私人服务来改变任何事情, và tôi bị mắc kẹt ở vị trí mà mình cảm thấy vô vọng. Vì vậy, 我需要找到一个真正能做出改变的人,每当我听到有人在其他问题上有困难的时候。, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu họ đến với CFPB.”

– Dani

“我失去了一套公寓,因为我的信用状况仍然很糟糕。. Sau 10 năm, khi vụ phá sản lẽ ra đã qua, tôi lại thử tìm một căn hộ khác, nhưng trước khi nộp đơn, 我想确保破产已经结束,而且还在继续。. Vì vậy, tôi đã liên lạc với họ. Tôi đã gửi email cho họ. 我打了几个电话,他们对这个问题不感兴趣,我想联系更好的商务局,他们告诉我应该打电话给CFPB。. Tôi đành thử xem sao và gọi thật. Tôi thực sự ngạc nhiên về tốc độ họ xử lý vấn đề này. Trong vòng 2 tuần, mọi thứ đã hoàn thành. 我收到一封信说,我的破产状态已经结束,双方都解决了问题。. 我很高兴像CFPB这样的联邦政府机构能够应对并保护黄金城集团的消费者免受金融机构的虐待。."

– Jorge